หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ปี 2556

                ด้วย  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้จัดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)  เฉลิมพระเกียรติ  86  พรรษา  ปี  2556  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระชนพรรษาครบรอบ  86  พรรษา  ในวันที่  5  ธันวาคม  2556  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  โดยเริ่มจากการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ  การลดปริมาณขยะการกลัมมาใช้ใหม่  การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการปลายทางคือ  การกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

                 องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยสามารถ  Download  ใบสมัครจากเว็บไซต์  www.deqp.go.th  และ  Facebook    โครงการชุมชนปลอดขยะ  และส่งใบสมัครได้ที่  กองส่งเสริมและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือทางโทรสาร  0 2298 6332  , 0 2298  5738  ภายในวันที่  30  เมษายน  2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.นาผิอ(การจัดเก็บขยะมูลฝอย)
ผลการดำเนินงานด้านรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนสามปี ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์ฯ

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

 
     
 
Protect The King ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd