หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ปี 2556

                ด้วย  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้จัดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)  เฉลิมพระเกียรติ  86  พรรษา  ปี  2556  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระชนพรรษาครบรอบ  86  พรรษา  ในวันที่  5  ธันวาคม  2556  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  โดยเริ่มจากการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ  การลดปริมาณขยะการกลัมมาใช้ใหม่  การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการปลายทางคือ  การกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

                 องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยสามารถ  Download  ใบสมัครจากเว็บไซต์  www.deqp.go.th  และ  Facebook    โครงการชุมชนปลอดขยะ  และส่งใบสมัครได้ที่  กองส่งเสริมและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือทางโทรสาร  0 2298 6332  , 0 2298  5738  ภายในวันที่  30  เมษายน  2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนปฐมวัย ประจำปี 2558
โครงการกีฬานันทนาการสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนตำบลนาผือ ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2558
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.นาผือ
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนแมาบทเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.นาผือ
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สรุปแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ประกาศใช้แล้ว
ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

 
     
 
Protect The King ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd