หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 

 

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

เรื่อง     การประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่านตำบล

**********************************************************

         ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่  459/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554   นั้น  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก   ได้ประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ  โดยคณะกรรมการได้มีมติที่ประชุม  ให้ผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานการนำเสนอผลงาน ในวันที่  4 พฤศจิกายน  2554  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ และเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในระหว่างวันที่  7-8 พฤศจิกายน 2554  เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป ประกาศผลการประเมิน ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2554

                                                                                      (นายสีเมือง   สิ่งสิน)

                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

 

 

 ************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

เรื่อง     รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่านตำบล

**********************************************************

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ได้ออกคำสั่ง อบต.นาผือ ที่ 459 /2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ลงวันที่  17  ตุลาคม 2554   นั้น  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก   ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก    รายชื่อตามลำดับต่อไปนี้

 

1.      นางละมุด  วีระวงศ์   ได้คะแนนร้อยละ  91.32  คะแนน
2.      นางสมคิด  วงศ์นาม  ได้คะแนนร้อยละ  90.77  คะแนน

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                         ประกาศ  ณ  วันที่   11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554

 

 

                                                                                    (นายสีเมือง   สิ่งสิน)

                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 4 ตัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านหนองสองห้อง ตำบลนาผือ อ.เมือง จ.อำนาจฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโคกสวาสดิ์ หมู่ 9 ตำบลนาผือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองสองห้อง หมู่ 6 ตำบลนาผือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือเรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลนาผืออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าหนาดหมู่ที่7–สายบ้านนาเรืองหมู่ที่5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาเรือง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกสวาสดิ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.นาผือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเหล่าหนาด

หน้าที่ [1] 2 3 >>

 
     
 
Protect The King ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd