ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

Share on Line
Share on Pinterest