ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 2

ลำดับที่ ๑ นายกิตติ บุดดาวงค์ กาศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๒ ม.๑ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านสมุนไพร

ลำดับที่ ๒ นายเสวย  ยุติรักษ์ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่  ม.๑ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการจักสาน

ลำดับที่ ๓ นางอุ่น  ศรีวะกุล การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๔ ม.๑ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการเกษตร

ลำดับที่ ๔ นายปราการ  สีวะกุล การศึกษา ม.ปลาย ที่อยู่ ๔ ม.๑ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

ลำดับที่ ๕ นายคง  จันดาวงค์ การศึกษา ป.๒ ที่อยู่ ๑๓ ม.๒ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการจักสาน

ลำดับที่ ๖ นางสม จันดาวงค์ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๘๕ ม.๒ บ.โคกสูง ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านทอเสื่อ/หัตถกรรม

ลำดับที่ ๗ นายสุวรรณ พาณิชกุลย์ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๗๖ ม.๒ บ.โคกสูง ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหมอลำกลอน/หมอแคน

ลำดับที่ ๘ นายสุบิน ทัศบุตร การศึกษา ม.ปลาย ที่อยู่ ๖๕ ม.๒ บ.โคกสูง ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหมอเป่า หมอลำ

Share on Line
Share on Pinterest