ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 3

ลำดับที่ ๑ นายถาวร  นามชู การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๖๔ ม.๒ บ.โคกสูง ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้าน ช่างไม้ หมอยา

ลำดับที่ ๒ นางเลียง ชาวนาผือ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๕๓ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการทอเสื่อ

ลำดับที่ ๓ นายสมบัติ  คงทน การศึกษา ม.ต้น ที่อยู่ ๕๕ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการหาปลา เกษตร

ลำดับที่ ๔ นายโอภาส ศรีวะกุล การศึกษา ป.๖ ที่อยู่ ๖๒ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านช่างซ่อมรถยนต์

ลำดับที่ ๕ นางเทียม คงทน การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๖๓ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหมอเส้น ทอผ้า

ลำดับที่ ๖ นายบัวเรียน  จำใบ  การศึกษา ป.๖ ที่อยู่ ๑๖๘ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการสร้างบ้าน

ลำดับที่ ๗ นางพูน  สายเพชร การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๘๖ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการเก็บเห็ด การเกษตร

ลำดับที่ ๘ นางโฮม  แนบชิด  การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๙๘ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการทอผ้า 

Share on Line
Share on Pinterest