ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 4

ลำดับที่ ๑ นายวิรัตน์  สุขกุล ที่อยู่ ๑๑๑ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านโฆษก วิทยากร

ลำดับที่ ๒ นายพงษ์ศักดิ์ มาตรพร การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๒๖ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการจักสาน

ลำดับที่ ๓ นายเขี่ยม สีวะกุล การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๖๒  ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านศาสนาและประเพณี

ลำดับที่ ๔ นายฉลอง  คงทน การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๒๘ ม.๓  บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหัตถกรรม

ลำดับที่ ๕ นายประดิษฐ์ สมขาว การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๙ ม.๓ บ.โคกกอก ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านจักสาน ปลูกบ้าน

ลำดับที่ ๖ นายพรม  สมขาว การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๕๕ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหมอยาสมุนไพร

ลำดับที่ ๗ นางเลา  โสภะบุญ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๕๐ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการถักเสื้อไหมพรม

ลำดับที่ ๘ นายบุญโฮม  สู่เสน การศึกษา ม.๖ ที่อยู่ ๕ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

Share on Line
Share on Pinterest