ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 5

ลำดับที่ ๑ นายกัน  สู่เสน การศึกษา ป.๒ ที่อยู่ ๕๑ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการจักสาน

ลำดับที่ ๒ นายเสมอ คำลือ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๘ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการจักสาน

ลำดับที่ ๓ นายเลี้ยง  ทำนุ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๔๖ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการจักสาน

ลำดับที่ ๔ นายประมวล  บุดดาวงค์ การศึกษาป.๔ ที่อยู่ ๔๐ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการจักสาน

ลำดับที่ ๕ นางบัน ไชยวัน การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๓๒ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี

ลำดับที่ ๖ นางบุสดี  กิจโชติ  การศึกษา ป.๖ ที่อยู่ ๑๕ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการทอเสื่อ

ลำดับที่ ๗ นางลุน  ศรีวะวงค์ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๘ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการนวดแผนไทย

ลำดับที่ ๘ นางลำพัน พรหมกาล การศึกษา ป.๖ ที่อยู่ ๒๐ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการถักเสื้อ ทอผ้า

 

Share on Line
Share on Pinterest