ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 6

ลำดับที่ ๑ นางสมควร  บุดดาวงค์ การศึกษา ป.๗ ที่อยู่ ๔๐ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการทอผ้า

ลำดับที่ ๒ นางมอน  ชาวนาผือ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๘ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการทอผ้า

ลำดับที่ ๓ นางระพิน  พระสุรักษ์ การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๘๐ ม.๔ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านการนวด

ลำดับที่ ๔ นางโฮม  สีดาสาร ที่อยู่ ๓๐ ม.๕ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านแพทย์แผนไทย

ลำดับที่ ๕ นายเทิ่ง  เกิดสุข การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๕ ม.๕ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหัตถกรรม

ลำดับที่ ๖ นายขูลู  ฤาชัย  การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๙๑ ม.๕ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหมอยา

ลำดับที่ ๗ นายข่าย  เกิดสุข การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๐๓ ม.๕ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหมอยา

ลำดับที่ ๘ นายคำดี  สุริยวัง การศึกษา ป.๔ ที่อยู่ ๑๐ ม.๕ บ.นาผือ ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านจักสาน หัตถกรรม 

Share on Line
Share on Pinterest