ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 7

ลำดับที่ ๑ นายสี  เพชรพิมพ์  ที่อยู่ ๔๓ ม.๗ บงเหล่านาด  ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านภาษาและวรรณกรรม

ลำดับที่ ๒ นายไสว  สู่เสน ที่อยู่ ๕๔ ม.๗ บ.เหล่านาด ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหัตถกรรม จักสาน

ลำดับที่ ๓ นายคำผัด  ไชยสาร ที่อยู่ ๓๙ ม.๗ บ.เหล่านาด ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหัตถกรรม

ลำดับที่ ๔ นางอำนวย  ไชยสาร ที่อยู่ ๑๔๒ ม.๗ บ.เหล่านาด ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านศิลปกรรม

ลำดับที่ ๕ นายเสวียน  พุทธบุญ ที่อยู่ ๓๑ ม.๗ บ.เหล่านาด ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหัตถกรรม

ลำดับที่ ๖ นายทอง  ศาลาดิเรก ที่อยู่ ๖๐ ม.๗ บ.เหล่านาด ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหัตถกรรม

ลำดับที่ ๗ นายอร่าม  ไชยสาร ที่อยู่ ๒๑ ม.๗ บ.เหล่านาด ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านหัตถกรรม

ลำดับที่ ๘ นางบัวเรียน  มีชัย ที่อยู่ ๓๒ ม.๗ บ.เหล่านาด ตำบลนาผือ ปราชญ์ด้านยาสมุนไพร

 

Share on Line
Share on Pinterest