ประชาสัมพันธ์การประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Share on Line
Share on Pinterest