แจ้งประชาสัมพันธ์#### แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ทางระบบออนไลน์

แจ้งประชาสัมพันธ์#### แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  ทางระบบออนไลน์

แจ้งประชาสัมพันธ์#### แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ทางระบบออนไลน์

???????? วันที่ 21-27 พ.ย.64 (ก่อนวันเลือกตั้ง)

???????? วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 (หลังวันเลือกตั้ง)

คลิ๊กลิงค์

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

หรือดาวน์โหลด App : Smart Vote

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

Share on Line
Share on Pinterest