ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ได้รับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ  52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

      ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา ถนนโคกกอก-นาวัด ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่าง จากอำเภอเมืองอำนาจเจริญระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 9 กิโลเมตร

 
      พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ มีพื้นที่โดยประมาณ 60.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,350 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 27,398 ไร่ ที่อยู่อาศัย 8,660 ไร่ ที่สาธารณะ 781 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 331 ไร่ แหล่งน้ำ 180 ไร่

 
      อาณาเขต

            ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลเสนางนิคม        อำเภอเสนางนิคม           
            ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลโนนหนามแท่    อำเภอเมือง     
            ทิศตะวันออ    ติดต่อกับตำบลนาแต้              อำเภอเมือง     
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลกุดปลาดุก        อำเภอเมือง     

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือมี 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลนาผือทั้ง 12 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 6,690 คน แยกเป็น

  • ชาย 3,396 คน 

  • หญิง 3,309 คน

 (ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2559 )

 

 

Share on Line
Share on Pinterest