วิสัยทัศน์

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเด่น เน้นวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล สู่อาเซียนอย่างภาคภูมิ”

Share on Line
Share on Pinterest