thumbs
นายอนุชา ธารรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

thumbs
นางทิพย์วรรณ ฤทธิเสน
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นายมานิช โสภาลุน
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นางสาวณชนก ทาตะชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

thumbs
นางสาวอารยา พัชราภรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด

Share on Line
Share on Pinterest