thumbs
นางสาวอารยา พัชราภรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
จ่าเอกกิจติพงษ์ ตั้งตระกูล
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

thumbs
นางธัชญาพร ศรีธิราช
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
นางสาวอัจฉรา ศรีมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นางสาวนิภาวรรณ โสภากันฑ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

thumbs
นายสุบิน หล้าอ่อน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวพัชราภรณ์ ไหลหลั่ง
นิติกรปฏิบัติการ

thumbs
นายปรีชา ตาทิพย์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

thumbs
นางนนทวัน ไชยมาตร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
พันจ่าอากาศเอกกิจชานน เมืองปาก
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน
0-4554-2072
thumbs
นางสาวเอมอร บุญจริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวธิดารัตน์ บุดดาวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวธัญจรัตน์ สู่เสน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นายพิทักษ์ บุดดาวงศ์
พนักงานขับรถ

thumbs
นายฐิวนัติ สุภักดี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

thumbs
นายจตุรงค์ โสภะบุญ
นักการ

thumbs
นายอรรถพล โสภะบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

Share on Line
Share on Pinterest