thumbs
นางทิพย์วรรณ ฤทธิเสน
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นางสาวพิสมัย พระสุรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

thumbs
นายวิบูลย สวัสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

thumbs
นางสาวกรรญภรณ์ หอมเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

thumbs
นางสาวสุธิตา กันหาวัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

default
นางสาวกฤษณา จำปาสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

thumbs
นางทวีทิพย์ วงค์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

default
ว่าง
คนงานปฏิบัติงานพัสดุ

    person_upload/backend/groupphoto21_13.jpg person_upload/backend/groupphoto21_11.jpg person_upload/backend/groupphoto21_10.jpg person_upload/backend/groupphoto21_12.jpg person_upload/backend/groupphoto21_21.jpg person_upload/backend/groupphoto21_20.jpg person_upload/backend/groupphoto21_19.jpg person_upload/backend/groupphoto21_18.jpg person_upload/backend/groupphoto21_17.jpg person_upload/backend/groupphoto21_16.jpg person_upload/backend/groupphoto21_15.jpg person_upload/backend/groupphoto21_14.jpg

Share on Line
Share on Pinterest