thumbs
นายมานิช โสภาลุน
ผู้อำนวยการกองช่าง

default
ว่าง
วิศวกรโยธา

thumbs
นางสาวศรุตา ผาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

default
ว่าง
นายช่างโยธา

thumbs
นายอดิศร แน่นอุดร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

default
-ว่าง-
นายช่างโยธา

thumbs
นายชาตรี ดอกไม้
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

thumbs
นายใจเด็ด ทองโกฏิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

thumbs
นายวิชิต กิ่งทอง
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานประปา

thumbs
นายสรศักดิ์ บุตรยุทธ
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

thumbs
นายลับเสียง บุญยืน
คนงานขับรถบรรทุกขยะ

default
ว่าง
คนงานปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา

default
ว่าง
คนงานปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา

default
ว่าง
คนงานปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา

Share on Line
Share on Pinterest