วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเเข็ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระบบรถยนต์และระบบแอร์รถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียน สพฐ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียน สพฐ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางหนองสองห้อง-ห้วยกอก หมู่ที่ 6 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด จากบ้านนางปิ่นทอง เรืองวงศ์ - บ้านนางเกสร จำใบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด จากบ้านนางกุหลาบ สุพร - บ้านนางเพลิน ศรีวะวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคำ ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางศิริวัลย์ โพธ์ิพุ่ม - นานายสังวาลย์ สู่เสน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเตาเหล็ก ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุมาลี มุ่งงาม - บ้านนางใครศรี ขยันทำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาผือ ตำบลนาผือ อำเเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest